Usługi

Poznaj nasze usługi, które zwiększają bezpieczeństwo organizacji oraz jej pracowników

Usługi wdrożeniowe
i doradcze w zakresie ochrony sygnalistów (whistleblowingu)

Kanał zgłaszania nieprawidłowości, taki jak np. aplikacja e-nform, to tylko jeden z istotnych fundamentów skutecznego systemu whistleblowingowego. Żeby taki system działał optymalnie, niezbędne jest rzetelne, konsekwentne i długofalowe działanie na wielu płaszczyznach, w tym organizacyjnej, technologicznej, prawnej, kadrowej.

W ramach dodatkowo płatnych usług, E-nform wspiera swoich Klientów we wdrożeniu i utrzymaniu skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w następującym zakresie:

Opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości 

Wdrożenie w organizacji procedury zgłaszania naruszeń jest wymogiem prawa objętym sankcjami. Opracowywane przez nas dokumenty w sposób przejrzysty oraz zgodny z przepisami prawa i najlepszymi praktykami opisują proces zgłaszania i zarządzania zgłoszeniami. Dodatkowo tworzymy graficzne, skrócone procedury dla osób zgłaszających, które bardzo ułatwiają zrozumienie tego procesu.

Przeprowadzenie analizy dokumentacji
powiązanej 

System zgłaszania naruszeń jest kolejnym procesem w organizacji, który oddziałuje na inne procesy i musi być z nimi spójny (np. proces przetwarzania informacji). Przeprowadzane przez nas analizy procesów powiązanych, wskazują obszary (w tym dokumentację) wymagające modyfikacji. Jeżeli istnieje taka potrzeba pomagamy, także wdrożyć niezbędne zmiany.

Opracowanie i realizacja
strategii komunikacji 

Skuteczna komunikacja jest jednym z fundamentów skutecznego systemu whistleblowingowego, bowiem wraz z edukacją buduje w tym zakresie świadomość otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Uczestnik świadomy systemu i jego roli, podnosi jego skuteczność, a ten nieświadomy - stwarza dla niego różnorodne zagrożenia. Od kilku lat, wraz z profesjonalnymi partnerami biznesowymi, tworzymy i realizujemy strategie działań komunikacyjnych, które istotnie podnoszące skuteczność wdrażanych systemów whistleblowingowych.

Prowadzenie szkoleń

Edukacja, obok komunikacji, jest kolejnym fundamentem skutecznego systemu whistleblowingowego, budującego świadomość jego uczestników. Od lat specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej zarówno na poziomie podstawowym (idea, role i zasady działania systemu dla sygnalistów), jak również specjalistycznym (np. taktyka prowadzenia rozmów, techniki analizy informacji).

Przeprowadzenie DPIA systemu whistleblowingowego

Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 17 czerwca 2019 roku, systemy zgłaszania nieprawidłowości znajdują się w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Standardowo dostarczamy naszym klientom wyciąg z DPIA systemu e-nform, ale także możemy przeprowadzić analizę ryzyka całego procesu zgłaszania i zarządzania nieprawidłowościami w organizacji.

Przeprowadzenie badania poziomu
bezpieczeństwa psychologicznego

Każdy skuteczny system zgłaszania naruszeń oparty jest na wzajemnym zaufaniu jego uczestników, w tym pracowników i kadry menedżerskiej. Budowa zaufania to często trudny i długofalowy proces, który jest sabotowany przez zarówno świadome, jak i nieświadome negatywne działania różnych osób w organizacji. Nasze profesjonalne badania pozwalają między innymi zdiagnozować poziom zaufania, w tym otwarcia się pracowników i kierownictwa na wzajemny dialog.

Wsparcie/doradztwo w obsłudze
zgłoszeń

Odbiór i zarządzanie zgłoszeniami o nieprawidłowościach, w tym prowadzenie działań następczych (wyjaśniających) to często proces złożony i wymagający doświadczenia m.in. w zakresie prowadzenia rozmów, pozyskiwania, weryfikacji oraz analizy informacji. Nasze działania w tym zakresie realizowane są m.in. przez byłych, doświadczonych funkcjonariuszy organów ścigania i służb specjalnych (w tym certyfikowanych analityków śledczych), kontrolerów wewnętrznych i audytorów, przy wsparciu prawników i psychologów.

rozwiń więcej zwiń

Usługi wdrożeniowe
i doradcze w zakresie przeciwdziałania korupcji
i konfliktowi interesów

Korupcja oraz konflikt interesów są jednym z głównych zagrożeń i czynników destrukcyjnych dla organizacji. Ich wyeliminowanie nie jest możliwe, ale warto podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie ryzykom w tym obszarze.

Mając świadomość skali zagrożeń w tym zakresie, proponujemy naszym klientom następujący zakres profesjonalnego wsparcia:

Audyt i analiza ryzyka
zagrożeń korupcyjnych

Audyt antykorupcyjny (w tym rozmowy z pracownikami, analiza dokumentacji) pozwala m.in. na:
a) identyfikację wrażliwych dla organizacji obszarów, procesów i stanowisk narażonych na zagrożenia korupcyjne i inne naruszenia;
b) identyfikację wdrożonych i brakujących mechanizmów kontrolnych;
c) ocenę poziomów ryzyka i skutków ich materializacji.
Wyniki audytu ułatwiają wdrożenie adekwatnego do potrzeb organizacji systemu antykorupcyjnego.

Opracowanie polityki
antykorupcyjnej

(w tym przeciwdziałania konfliktowi interesów)
Polityka antykorupcyjna to nie jeden dokument, tylko systemowe podejście organizacji do przeciwdziałania korupcji i innym nieprawidłowościom, odzwierciedlone zarówno w dokumentach (kodeksy, procedury, wytyczne, etc.), jak i realizowanych przez organizację procesach.

Prowadzenie szkoleń
antykorupcyjnych

Przedsięwzięcia edukacyjne mają na celu budowanie świadomości otoczenia organizacji na temat zagrożeń korupcyjnych i sposobów im przeciwdziałania, z uwzględnieniem wartości organizacji.

Wsparcie we wdrożeniu wymagań
normy ISO 37001

(systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi) Organizacjom, które chcą wdrożyć wymagania tzw. normy antykorupcyjnej, a także ją certyfikować, pomagamy w przeprowadzeniu tego procesu.

Profesjonalne doradztwo
antykorupcyjne

Usługi doradcze w zakresie przeciwdziałania korupcji mogą przybrać różną formę i zakres, w zależności od potrzeb Klienta. Nasze działania mogą polegać m.in. na bieżącym wsparciu merytorycznym i prawnym, w tym konsultacjach, monitorowaniu i aktualizacji dokumentacji systemu antykorupcyjnego, prowadzeniu cyklicznych szkoleń, przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń i nieprawidłowościach.

rozwiń więcej zwiń

Profesjonalne usługi szkoleniowe w obszarze compliance i bezpieczeństwa organizacji

Zgodnie z naszą maksymą: „Wiedza to nasz skarb, niewiedza to nasze ryzyko” wspieramy naszych klientów w dostarczaniu im wartościowej i opartej na wieloletnich doświadczeniach wiedzy w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa biznesowego. Świadomość zagrożeń i problemów sprawia, że skuteczniej nimi zarządzamy i im przeciwdziałamy.

Poniżej przedstawiamy wybrane profesjonalne szkolenia zamknięte, realizowane przez uznanych na rynku ekspertów z ogromnym doświadczeniem praktycznym:

Whistleblowing

Szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników organizacji (m.in. istota, role i zasady funkcjonowania systemów zgłoszeniowych i ochrony sygnalistów), jak i kierunkowe szkolenia dla osób lub zespołów odpowiedzianych za przyjmowanie i wyjaśnianie zgłoszeń (taktyka prowadzenia rozmów, analiza informacji, praktyczne aspekty wdrażania systemów).

Compliance

Szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników organizacji, jak i kierunkowe szkolenia dla zespołów zarządzających w organizacji procesami compliance.

Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów

Szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników organizacji (m.in. istota, skutki i symptomy korupcji, sposób zachowania w sytuacjach korupcyjnych), jak i kierunkowe szkolenia dla zespołów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji (m.in. budowa i zarządzanie systemami antykorupcyjnymi).

Prowadzenie przesłuchań metodą FBI

Szkolenia specjalistyczne z taktyki i techniki prowadzenia rozmów, m.in. dla osób obsługujących w organizacji kanały whistleblowingowe oraz prowadzących działania następcze (czynności wyjaśniające/śledztwa wewnętrzne) w związku z ujawnionymi naruszeniami lub problemami.

Analiza informacji

Szkolenia specjalistyczne z zakresu metod analizy informacji (m.in. proces informacyjny, ocena informacji, proces wnioskowania, techniki analityczne, błędy analityczne) dla osób prowadzących działania następcze (czynności wyjaśniające/ śledztwa wewnętrzne) w związku z ujawnionymi naruszeniami lub problemami.

Bezpieczeństwo kontrwywiadowcze

Szkolenia dla pracowników organizacji współpracujących z krajami tzw. podwyższonego ryzyka biznesowego, pozwalające na wykrywanie i przeciwdziałanie m.in. technikom manipulacji i wpływu.

Zarządzanie kryzysowe

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników i zespołów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, w tym na płaszczyźnie komunikacyjnej.

Postępowania

W przypadku działań kontrolnych lub procesowych organów porządku publicznego. Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji obejmujące m.in. zasady postępowania w związku z wejściem do organizacji organów porządku publicznego oraz współdziałania z tymi organami minimalizującego potencjalne ryzyka w tym zakresie.

rozwiń więcej zwiń

Inne obszary wsparcia Klientów E-nform
w zakresie bezpieczeństwa biznesowego

Bez względu na to jak byśmy zdefiniowali „bezpieczeństwo biznesu”, ważne jest to, by patrzy na bezpieczeństwo swojej organizacji wieloaspektowo i długofalowo. Jako firma działająca w tym obszarze, zdajemy sobie sprawę, że:
a) zarządzanie organizacją wiąże się z wieloma, różnorodnymi zagrożeniami;
b) znalezienie na rynku komplementarnych usług w tym zakresie oraz wiarygodnych i rzetelnych wykonawców wymaga często czasu, kosztów oraz związane jest z różnymi ryzykami.

Dlatego oferujemy naszym Klientom dodatkowe, wielopłaszczyznowe wsparcie w poniższych obszarach, realizowane przez naszych profesjonalnych i sprawdzonych Partnerów biznesowych:

Ubezpieczenia dla firm

zapewniające ochronę przez skutkami zdarzeń w tym OC (przedsiębiorcy, zawodowe, D&O dla członów zarządów i rad nadzorczych), mienia (m.in. budynków oraz maszyn od awarii i uszkodzeń, oraz od utraty zysku).

Faktoring

zapewniający płynność finansową przedsiębiorstwa czy jego dalszy rozwój, np. w sytuacji wydłużonych terminów płatności (sumy co najmniej 100 000 zł).

Biznesowe doradztwo kredytowe

zapewniające wsparcie w pozyskaniu środków oraz optymalizacji zaciągniętych kredytów (sumy co najmniej 100 000 zł).

Biznesowe doradztwo podatkowe

...

Usługi prawne dla biznesu

w tym m.in. tworzenie i analiza umów z uwzględnieniem ryzyk biznesowych, doradztwo prawne.

Profesjonalna wycena nieruchomości dla biznesu

w tym dla potrzeb ubezpieczeniowych, odszkodowawczych oraz skarbowo-podatkowych.

Analiza rynków zagranicznych i kontrahentów

pozwalająca zminimalizować ryzyka związane ekspansją zagraniczną.

Rozliczanie PFRON

minimalizujące ryzyka oraz obciążenia finansowe w związku z obowiązkowymi wpłatami na Fundusz przez pracodawców zatrudniających więcej niż 25 osób.

rozwiń więcej zwiń

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Sprawdź również nasze strony: system dla sygnalistów i platforma dla sygnalistów.

Scroll to Top