• e-nform
  • W życie wchodzą kolejne polskie wymogi prawne w zakresie posiadania anonimowych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

W życie wchodzą kolejne polskie wymogi prawne w zakresie posiadania anonimowych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

8 listopada, 2019

blog:

W życie wchodzą kolejne polskie wymogi prawne w zakresie posiadania anonimowych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Podpisana 5 listopada 2019 r. przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy dotyczącej oferty publicznej wprowadza do niniejszego aktu prawnego, jak również do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wymogi w zakresie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 Do ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono art. 97d, zgodnie z którym emitent jest obowiązany posiadać procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa, w szczególności naruszeń przepisów ww. ustawy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych… oraz procedur i standardów etycznych. Zgłoszenia mają być przekazywane wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej.

Natomiast do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadzono:

1)   art. 25e, zgodnie z którym (ust. 1) spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń przepisów prawa, w tym przepisów rozporządzenia 596/2014 (rozp. w sprawie nadużyć na rynku) i rozporządzenia 600/2014 (rozp. w sprawie rynków instrumentów finansowych) oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w tej spółce; ponadto (ust. 2) spółka prowadząca rynek regulowany jest obowiązana do zapewnienia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochrony co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;

2)  art. 131 m, który nakłada na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach takie same wymogi w zakresie procedur anonimowego zgłaszania, jak w przypadku spółek prowadzących rynek regulowany.

Należy podkreślić, że ww. wymogi prawne są bliźniacze do tych określnych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wprowadzenie do ww. aktów prawnych wymogów odnoszących się do posiadania anonimowych kanałów zgłaszania nieprawidłowości wynikało z przepisów Unii Europejskiej. Co ciekawe, ww. przepisy odnoszące się do sektora bankowego i finansowego kładą nacisk na kwestię zapewnienia anonimowości osobom zgłaszającym, natomiast dyrektywa o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii wymaga zapewnienia sygnalistom poufności. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim decyzję o tym, czy podmioty prywatne lub publiczne i właściwe organy będą przyjmować anonimowe zgłoszenia o naruszeniach i podejmować działania w ich sprawie czy też nie.

Warto zatem sprawdzić naszą platformę dla sygnalistów!

Vector

autor

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

udostępnij

Czytaj także

E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE
5-powodów,-dla-których-warto-wdrożyć-system-zgłaszania-naruszeń-(system-whistleblowingowy)-przed-uchwaleniem-ustawy-o-ochronie-sygnalistów

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top